Kategórie
Your Cart

Ochrana osobnych udajov

 

Preambula

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Rešpektujeme Vašu súkromnú a osobnostnú sféru. Preto Vás nižšie informujeme o spracovaní a ochrane Vašich osobných údajov. Naša spoločnosť zodpovedná za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Naše pravidlá ochrany údajov sú v súlade s platným právom na ochranu osobných údajov.

1. Správca osobných údajov

RED PRO s. r. o., so sídlom 29. augusta 1646/6, 924 01 Galanta, IČO: 53075684, zapísaná v OR OS Trnava, oddiel sro, vložka č. 48641/T, ako správca údajov

(ďalej len „správca“)

2. Účel spracovania osobných údajov

a) účely obsiahnuté v rámci súhlasu subjektu údajov
b) rokovania o zmluvnom vzťahu
c) plnenie zmluvy
d) zaisťovanie podpory predaja tovaru vrátane marketingových spôsobov
e) ochrana životne dôležitých záujmov subjektu údajov
f) ochrana práv správcu, príjemcu alebo iných dotknutých osôb (napr. vymáhanie pohľadávok správcu)
g) ochrana majetku, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, požiarna ochrana
h) archivovanie vedené na základe zákona
ch) ponúkanie obchodu alebo služieb
i) vytváranie interných databáz, analýz, prognóz a štatistík
j) dedičské konania podľa príslušných právnych predpisov
k) výberové konania na voľné pracovné miesta
l) plnenia zákonných povinností zo strany správcu

Poskytnutí osobných údajov je dobrovoľné, ak právny predpis nestanoví inak.

3. Kategórie subjektov údajov

a) zákazníci (klienti) správcu
b) zamestnanci a členovia správcu
c) dopravcovia
d) dodávatelia služieb
e) návštevníci a osoby pohybujúce sa v areáloch správcu, ktoré sú monitorované kamerovým systémom
f) iné osoby, ktoré sú v zmluvnom vzťahu k správcovi
g) uchádzači o zamestnanie

4. Kategórie osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania

a) adresné a identifikačné údaje slúžiace na jednoznačnú a nezameniteľnú identifikáciu subjektu údajov (napr. meno, priezvisko, titul, príp. rodné číslo, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňujúce kontakt so subjektom údajov (kontaktné údaje- napr. kontaktná adresa, číslo telefónu, číslo faxu, e-mailová adresa a iné podobné informácie)
b) popisné údaje (napr. bankové spojenie, obrazový záznam z kamerového systému)
c) ďalšie údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy
d) údaje poskytnuté nad rámec príslušných zákonov spracovávané v rámci udeleného súhlasu zo strany subjektu údajov (spracovanie fotografií, použitia osobných údajov za účelom rozvoja ľudských zdrojov, podpisové vzory, fotokópie dokladu totožnosti za účelom identifikácie účastníka obchodu, zmenky a ručiteľské prehlásenia s osobnými údajmi.

5. Zdroje osobných údajov

a) priamo od subjektov údajov
b) veľkoobchodníci
c) distribútori
d) kamerový systém
e) verejne prístupné registre, zoznamy a evidencia (napr. obchodný register, živnostenský register, kataster nehnuteľností, verejný telefónny zoznam a pod.)
f) B2B portál

6. Rozsah spracovania osobných údajov

Osobné údaje sú spracované v rozsahu, v akom ich príslušný subjekt údajov správcovi poskytol, a to v súvislosti s uzatvorením zmluvného alebo iného právneho vzťahu so správcom alebo ktoré správca zhromaždil inak a spracováva ich v súlade s platnými právnymi predpismi alebo na plnenie zákonných povinností správcu.

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo pomocou jedného alebo viacerých špecifických faktorov, fyziologických, genetických, mentálnych, ekonomických, kultúrnych alebo spoločenských.

7. Spôsob spracovania a ochrany osobných údajov

Spracovanie osobných údajov vykonáva správca. Spracovanie je vykonávané v jeho prevádzkach, pobočkách a sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza prostredníctvom výpočtovej techniky, prípadne aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe pri dodržaní všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, hlavne opatrenia, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ale aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobnú údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.

8. Kategórie príjemcov osobných údajov

a) veľkoobchodníci (v súlade s príslušnými zmluvami)
b) finančné ústavy
c) verejné ústavy
d) spracovateľ
e) zmluvný partneri zaisťujúci výberové konania na voľné pracovné miesta
f) štátne a iné orgány v rámci plnenia zákonných povinností stanovených príslušnými právnymi predpismi
g) prípadne ďalší príjemcovia – podľa súhlasu udeleného zo strany subjektu údajov (napr. odovzdanie osobných údajov do zahraničia – štáty EÚ)

9. Doba spracovania osobných údajov

V súlade s lehotami uvedenými v príslušných zmluvách, v spisovom a skartačnom poriadku správcu alebo v príslušných právnych predpisoch. Ide o dobu nevyhnutne nutnú na zaistenie práv a povinností plynúcich zo záväzkového vzťahu, aj z príslušných právnych predpisov.

10. Poučenie

Správca spracováva údaje so súhlasom subjektu údajov s výnimkou zákonom stanovených prípadov, kedy spracovanie osobných údajov nevyžaduje súhlas subjektu údajov. V súlade s § 5 odst. 2 ZOOU môže správca bez súhlasu subjektu údajov spracovávať tieto údaje:

a) ak vykonáva spracovanie nevyhnutné na dodržanie právnej povinnosti správcu
b) ak je spracovanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je subjekt údajov, alebo na rokovanie o uzatvorení alebo zmene zmluvy uskutočnenej na návrh subjektu údajov,
c) ak je to nevyhnutné na ochranu životne dôležitých záujmov subjektu údajov. V tomto prípade je potrebné bez zbytočného odkladu získať jeho súhlas. Ak súhlas nie je daný, musí správca ukončiť spracovanie a údaje zlikvidovať,
d) ak sa jedná o oprávnene zverejnené osobné údaje v súlade so zvláštnym právnym predpisom. Tým však nie je dotknuté právo na ochranu súkromného a osobného života subjektu údajov.
e) ak je to nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených záujmov správcu, príjemca alebo iné dotknuté osoby; také spracovanie osobných údajov však nesmie byť v rozpore s právom subjektu údajov na ochranu jeho súkromného a osobného života,
f) ak poskytuje osobné údaje o verejne činnej osobe, funkcionárovi alebo zamestnancovi verejnej správy, ktoré vypovedajú o jeho verejnej alebo úradnej činnosti, o jeho funkčnom alebo pracovnom zariadení, alebo,
g) aj sa jedná o spracovanie výlučne pre účely archívnictva podľa zvláštneho zákona.

Správca poučuje subjekt údajov o jeho právach uvedených v § 12 a § 21 ZOOU tým, že subjektu údajov týmto sprostredkováva znenie dotknutých právnych noriem.

§ 12 Prístup subjektu údajov k informáciám

(1) Ak požiada subjekt údajov o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, je mu správca povinný túto informáciu bez zbytočného odkladu odovzdať.
(2) Obsahom informácie je vždy oznámenie o
a) účele spracovania osobných údajov,
b) osobných údajoch, prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania, vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji,
c) povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania činené úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov,
d) príjemcovi, prípadne kategóriách príjemcov.
(3) Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.
(4) Povinnosť správcu poskytnúť informácie subjektu údajov upravenú v § 12 môže za správcu plniť spracovateľ.

Ochrana práv subjektov údajov § 21

(1) Každý subjekt údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže
a) požiadať správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie,
b) požadovať, aby správca alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Hlavne sa môže jednať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov.
(2) Ak je žiadosť subjektu údajov podľa odstavca 1 uznaná oprávnenou, správca alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav.
(3) Ak správca alebo spracovateľ nevyhovie žiadosti subjektu údajov podľa odstavca 1, má subjekt údajov právo obrátiť sa priamo na Úrad.
(4) Postup podľa odstavca 1 nevylučuje, aby sa subjekt údajov obrátil so svojim podnetom na Úrad priamo.
(5) Ak vznikla v dôsledku spracovania osobných údajov subjektu údajov iná ako majetková ujma, postupuje sa pri uplatňovaní jeho nároku podľa zvláštneho zákona. 22)
(6) Ak došlo pri spracovaní osobných údajov k porušeniu povinností uložených zákonom u správcu alebo u spracovateľa, zodpovedajú za ne spoločne a nerozdielne.
(7) Správca je povinný bez zbytočného odkladu informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov podľa odstavca 1 a o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii osobných údajov. To neplatí, ak je informovanie príjemcu nemožné alebo by vyžadovalo neúmerné úsilie.

Informáciu o tom, aké osobné údaje o konkrétnom subjekte údajov správca spracováva, si môže subjekt údajov vyžiadať na adrese sídla správcu, eventuálne sa na Internetových stránkach Úradu na ochranu osobných údajov môže zoznámiť s tým, aké spracovanie údajov správca registroval.

Toto prehlásenie je verejne prístupné na internetových stránkach správcu.

V Galante dňa 01. 04.2022.

RED PRO s .r. o.